ê Èëe

English

Èëe

Èëe

English

Various

bad

ëëeè

ee

knowledge

pluralizer

"-(e)ë"

belief (n)

êëêe

ée

fear (n)

genitive marker

ë (before possessor)

believe (v)

eêëêe

éê

light

agentive ending

"-(e)ê"

cat (n)

ééé

êé

scream (n)

of

e

city

eeeé

ëe

revere (v)

and

èeé

evil

ëë

ëe

reverence (n)

present being indicator

éé (after verb)

fall (v)

éëeè

ëë

evil

imperative mood

double subj. pronoun

fear (n)

ée

eee

know (v)

modifier identifier

è (between)

fear (v)

eée

eée

fear (v)

future tense indicator

éè (after verb)

good

êêeé

eéê

shine (v)

"-ish" ending

"-(e)eë

happen (v)

eéeê

eêe

love (n)

in

êè

hate (n)

éèëe

eêé

scream (v)

attributive suffix

-e

hate (v)

eéèëe

ééé

cat (n)

Pronouns

have (v)

êêëë

éêé

north

1p sing.

èe

house

êèe

èëe

speech

1p pl.

èë

know (v)

eee

èëè

south

2p sing.

knowledge

ee

êeé

person

2p pl.

land

éeêè

êèe

house

3p sing.

êe

leave (v)

eëëè

êêe

sight

3p pl.

êë

life (n)

èêêe

ëëè

not / no

light

éê

eeeé

city

like (v)

eeeêêé

eeêe

love (v)

live (v)

eèêêe

eéeê

happen (v)

love (n)

eêe

eééé

meow (v)

love (v)

eeêe

eéêe

work (n)

meow (v)

eééé

eèëe

speak (v)

middle

èeeé

eêêe

see (v)

mouth (n)

eèéêë

eëëè

leave (v)

north

éêé

éeêè

land

not / no

ëëè

ééèè

word (n)

ocean

êëëêéèe

éèèe

want (n)

person

êeé

éèëe

hate (n)

remember (v)

eèèêe

éëeè

fall (v)

replace (v)

eèèee

èeeé

middle

return (n)

ëéèê

èêêe

life (n)

return (v)

eëèéê

êéêè

strong

revere (v)

ëe

êêeé

good

reverence (n)

ëe

êêëë

have (v)

scream (n)

êé

êëêe

belief (n)

scream (v)

eêé

ëéèê

return (n)

sea

ëëêéèe

ëëeè

bad

see (v)

eêêe

eeéêe

work (v)

shine (v)

eéê

eééèè

write (v)

sight

êêe

eéèèe

want (v)

south

èëè

eéèëe

hate (v)

speak (v)

eèëe

eèéêë

mouth (n)

speech

èëe

eèèee

replace (v)

strong

êéêè

eèèêe

remember (v)

want (n)

éèèe

eèêêe

live (v)

want (v)

eéèèe

eêëêe

believe (v)

water

ëêéèe

eëèéê

return (v)

word (n)

ééèè

ëêéèe

water

work (n)

eéêe

eeeêêé

like (v)

work (v)

eeéêe

ëëêéèe

sea

write (v)

eééèè

êëëêéèe

ocean